NGÀNH Ô TÔ

Giấy chà nhám ô tô dùng để loại bỏ cũng như xử lý lớp sơn cũ trước khi qua công đoạn sơn dặm ... Sản phẩm chuyên dụng cho ngành công nghiệp ô tô ở Việt Nam. Hiện nay trên thị trường có nhiều loại với các bước nhám khác nhau từ P60 đến P2500 và với hình dáng, kích thước, tính năng khô hoặc chịu nước khác nhau

Không có sản phẩm trong phần này